Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α.

Μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. είναι ένα πλήρες, ευέλικτο και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα που μέσω, φιλικών στον χρήστη, εργαλείων εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, υποβολή εργασιών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ανατροφοδότηση για την πρόοδο των εκπαιδευόμενων καθώς και άλλες συμπληρωματικές λειτουργίες.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατηγοριοποιούνται σε θεματικά πεδία, μέσω των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε ευχερέστερα το εκάστοτε πρόγραμμα της πλατφόρμας.Ανακοινώσεις